• Image of ‘Vajrasana’ Sticker

Vinyl Sticker
5 1/2 x 4 1/2”
Omnidirectional